piatok, 19. apr. 2024
Participatívny rozpočet: predstavujeme projekty za ktoré môžete hlasovať

Participatívny rozpočet: predstavujeme projekty za ktoré môžete hlasovať

14.10.2021, 13:30
redakcia Šamorínčan, Mesto Šamorín

Prinášame vám prehľad projektov za ktoré môžete hlasovať v rámci projektu Participatívneho rozpočtu mesta Šamorín. Samospráva mesta Šamorín vyčlenila 15-tisíc € na podporu nápadov, ktorých autormi sú obyvatelia nášho mesta. 

Hlasovať môžete na stránke: https://samorin.hlasobcanov.sk/

 

 • Biologická externá učebňa na dvore ZŠ Mateja Bela

Predkladateľ: Rodičovské združenie základnej školy Mateja Bela / Bél Mátyás Alapiskola szülői szövetsége

Lokalita: areál ZŠ Mateja Bela / Bél Mátyás Alapiskola udvara

Požadovaná suma: 2 400,00 €

Počet hlasov: 579

Zážitkové učenie prináša najlepšie výsledky. Rada rodičov základnej školy Mateja Bela preto v spolupráci pani učiteľkami vypracovala projekt na úpravu školského dvora a vybudovanie prestrešeného miesta s lavičkami, stolmi a rôznymi bio-ekologickými prvkami, ktoré budú môcť na zážitkovú výučbu využívať nielen počas hodín biológie, ale poskytne príjemný priestor aj na ostatné hodiny a aktivity v školskom klube. Učebňa nadviaže na novú bylinkovú záhradu, ktorá pribudla na školský dvor tento rok v júni v rámci cezhraničného projektu.

 • Knižné búdky

Predkladateľ: Mgr. Méry Lilla

Lokalita: na 5 miestach v Šamoríne / 5 helyszín Somorja területén

Požadovaná suma: 1 500,00 €

Počet hlasov: 199

Knižná búdka je skrinka s priehľadnými dvierkami a zvyčajne sa nachádza v prírode alebo na verejných priestranstvách. Je vodeodolná a slúži na uloženie už nepotrebných, ale ešte čistých kníh v dobrom stave. Funguje na princípe výmeny, hocikto si môže svoje knihy vyložiť, a samozrejme už vystavené zobrať, resp. v závislosti od miesta uloženia hneď si aj prečítať. Takýmto štýlom sa dá zachrániť značné množstvo literatúry rôzneho žánru, pričom sa ku krásnym a vzácnym knihám dostanú aj ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť ich kúpu. So súhlasom Mestského úradu by boli knižné búdky umiestnené na ľahko dostupných miestach a na verejných priestranstvách, napr. na Mestskom majeri, na Dunajskej ulici, pri mestskom parku, v pamätnom parku rockových hviezd a v Pomle.

 • Vyvýšený záhon pre MŠ na ul. Školská

Predkladateľ: Občianke združenie Rady rodičov a priateľov MŠ Školská Šamorín / Iskola utcai Óvoda Szülői Tanácsa Polgári Társulás

Lokalita: MŠ Školská - Šamorín / Iskola utcai óvoda Somorja

Požadovaná suma: 1 000,00 €

Počet hlasov: 122

Na dvore MŠ sa nachádza provizórny vyvýšený záhon, kde sme v rámci environmentálnej výuky pestovali s deťmi zeleninu (hrášok, karotka, cibuľka) za účelom vytvorenia zdravých pracovných návykov detí a následnej konzumácie úrody. Nakoľko sa nám projekt Zeleninka Ninka osvedčil, chceli by sme priestor ďalej zveľadiť a osadiť tu viac vyvýšených záhonov, ktoré by sme oddelili nízkym plotom od hernej zóny školského dvora. Cieľom je skultúrnenie záhradky, zvýšenie povedomia o dôležitosti lokálneho pestovania a spotreby potravín a budovanie komunity detí, rodičov a personálu MŠ.

 • Zavedenie elektriny kaplnka sv. Margity v Šámote

Predkladateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín / Somorjai Plébánia, Római Katolikus Egyház

Lokalita: Šamorín - Šámot / Somorja - Sámot

Požadovaná suma: 3 000,00 €

Počet hlasov: 128

Románsky kostol sv. Margity v Šámote (druhá polovica 13. storočia) je historickou súčasťou a pamätihodnosťou mesta Šamorín. V roku 2012 bol kostol darovaný farnosti v značne zanedbanom a dezolátnom stave. Od roku 2016 prebieha obnova budovy, v roku 2019 prebehol reštaurátorský výskum interiéru, ktorý preukázal prítomnosť stredovekých nástenných malieb. K ďalším reštaurátorským prácam je nutný prístup k elektrickej prípojke. V budúcnosti by slúžila aj na osvetlenie vnútra a vonkajška kaplnky, čo by umožnilo usporiadať v nej koncerty, vernisáže a podobné.

 • Obnova náhrobných kameňov židovského cintorína

Predkladateľ: Ján Hevera

Lokalita: židovský cintorín v Mliečne / a tejfalusi zsidó temető

Požadovaná suma: 2 000,00 €

Počet hlasov: 90

Cintorín v Mliečne pochádza najpravdepodobnejšie z konca 17., príp. zo začiatku 18. storočia. Najstaršia zachovaná maceva- náhrobok je z roku 1739, dva ďalšie najstaršie hroby sú z r. 1742. V rámci dobrovoľníckej práce sme v posledných rokoch cintorín vyčistili a náhrobky postupne renovujeme. Cieľom predloženého projektu je revitalizácia náhrobných kameňov, aby spomienky na židovskú obec v časti Mliečno boli zachované pre budúcu generáciu. Židovské pamiatky (ako cintorín v Mliečne a v Šamoríne a tiež synagóga v Šamoríne) zachovávajú históriu, tradíciu a spomienku na židovskú komunitu v Mliečne a v Šamoríne.

 • Park okolo májového stromu v Mliečne

Predkladateľ: Csemadok Alapszervezet Tejfalu / Základná organizácia Csemadoku Mliečno

Lokalita: Tejfalu / Mliečno

Požadovaná suma: 3 000,00 €

Počet hlasov: 101

Stavanie mája má stáročnú tradíciu v Mliečne. Kedysi ho stavali mladí zaľúbenci, dnes ho stavia dedinská komunita pre nás všetkých uprostred Mliečna. Základná organizácia Csemadok by chcela vytvoriť stále miesto na stavanie mája s upraveným okolím. Špeciálne vytvorený podstavec májového stromu by bol osadený v novom malom okrasnom parku. Najťažšou úlohou je nájsť vhodné miesto. Postavenie májového stromu sa viaže k 30. aprílu, preto bolo by potrebné vybudovať podstavec použiteľný za každých poveternostných podmienok.

 • Prechádzky mestom Šamorín

Predkladateľ: Lelovics Andrea, Fórum Intézet | Andrea Lelovics, Fórum inštitút

Lokalita: Somorja | Šamorín

Požadovaná suma: 1 500,00 €

Počet hlasov: 66

Plánujeme zorganizovať prechádzky v Šamoríne. Stretneme sa, dostaneme mapu a spravíme približne 1,5 - 2 hodinovú prechádzku so 7 až 8 zastávkami. Na každej zastávke predstavíme navštívené miesto, jeho minulosť, súčasnosť a jeho plánovanú budúcnosť. Spíšeme si poznámky o tom, čo sa nám tam páči, čo by potrebovalo zmenu a aké odporúčania máme. Poznámky sa pozbierajú, spracujú a sprístupnia všetkým, ktorí plánujú rozvoj daných verejných priestorov. Na rok 2022 plánujeme tri prechádzky v mesiacoch máj až júl; pri Dunaji, v centre mesta a v Parku Pomlé. Všetky prechádzky budú dvojjazyčné, v slovenčine a maďarčine.

 • Exteriérová učebňa

Predkladateľ: Združenie maďarských rodičov na Slovensku, ZŠ Mateja Korvína s VJM Šamorín / Corvin Mátyás Alapiskola szülői szövetsége

Lokalita: Dvor Základnej školy Mateja Korvína, Rybárska ulica v Šamoríne

Požadovaná suma: 3 000,00 €

Počet hlasov: 536

Naša škola sa zapojila do viacero aktivít na ochranu životného prostredia. Najnovším projektom bol MOSONHERB, v rámci ktorého sme vybudovali vyvýšené záhony, bylinkovú záhradu, o ktorú sa starajú žiaci. V danej aktivite by sme chceli pokračovať a vedľa záhonov by sme chceli vybudovať exteriérovú učebňu. Trieda umiestnená v prostredí školskej záhrady by prirodzene nabádala na experimentovanie, objavovanie a pozorovanie, bola by prirodzene zdravým a motivujúcim prostredím. V časoch pandémie by zabezpečila aj alternatívny spôsob výuky.

 • Revitalizácia zelene – Jasná ulica

Predkladateľ: Kocsis Alexander

Lokalita: Šamorín

Požadovaná suma: 2 820,00 €

Počet hlasov: 119

Cieľom projektu je ukázať obyvateľom mesta Šamorín ako jednoducho a ekologicky je možné upraviť a udržiavať zeleň okolo rodinných a obytných domov. O okolie Jasnej ulice sa už dlhé roky staráme, stromy a kríky boli vysadené našou rodinou. Za posledné roky bola táto zelená plocha viackrát rozkopaná z dôvodu pokládky káblov a ani raz nebola daná do pôvodného stavu. Nové stromy sme sem vysadili v roku 2020. V projekte sa naďalej chceme starať o jestvujúce rastliny a podporiť diverzitu pomocou napájadla pre vtáky, domčeku pre hmyz. Radi by sme participovali a pomáhali mestu Šamorín udržiavať zelené plochy v okrajových častiach mesta.

 • Obnova detského ihriska pri MŠ Poľovnícka

Predkladateľ: Dobrovoľníci a rodičia pri MŠ Poľovnícka

Lokalita: areál MŠ Poľovníka / A Vadász utcai Óvoda udvara

Požadovaná suma: 2 000,00 €

Počet hlasov: 142

Zámerom projektu je revitalizácia a rozšírenie detského ihriska pri MŠ Poľovnícka. Detské ihrisko má v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Pre detí všetkých vekových kategórií predstavuje možnosť zmysluplného trávenia voľného času i významnú výchovno – vzdelávaciu funkciu. Hrou sa deti učia samostatnosti. Súčasné detské ihrisko popri materskej školy si vyžaduje rozšírenie. Vybudovaním novej preliezkovej zostavy sa zvýši pohybová aktivita detí. Zabezpečením aktívneho pohybu výrazne zvýšime prevenciu vzniku rastúcej detskej nadváhy a obezity, a zároveň podporíme priestor pre spoločenský kontakt detí a rodičov.

 • Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Platan

Predkladateľ: Viktória Botló

Lokalita: Sídlisko Platan / Platán Lakótelep

Požadovaná suma: 2 500,00 €

Počet hlasov: 234

Hlavným cieľom predloženého projektu žiadateľa je regenerácia vnútrobloku v meste Šamorín s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku. Predmetom projektu je prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu „Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene“ zabezpečiť ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novo vysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín.

 • Ako si navrhnúť a vysadiť zeleň pri bytovkách, v predzáhradke, na balkón či terasu

Predkladateľ: Ing. Martina Sebestyén

Lokalita: Šamorín / Somorja

Požadovaná suma: 2 400,00 €

Počet hlasov: 66

Vonkajšie priestory pred bytovkami a domami a pohľady na balkóny a terasy reprezentujú nielen ich majiteľov a obyvateľov, ale aj mesto. Preto chceme všetkým záujemcom pomôcť skrášliť tieto miesta. Na pracovných seminároch získajú vedomosti o tvorbe a starostlivosti o zeleň. Spoločne vytvoríme projekty riešeného miesta a naučíme sa, ako ich aj zrealizovať a následne udržiavať.

 • Zhotovenie nového zvona

Predkladateľ: Občianske združenie Via Nova / Via Nova Polgári Társulás

Lokalita: Szent Kozma és Damján kápolna / Kaplnka Svätého Kozmu a Damiána

Požadovaná suma: 2 000,00 €

Počet hlasov: 79

Zvon špitálskej kaplnky, postavenej v roku 1722, bol počas 2. svetovej vojny zasiahnutý projektilom, dôsledkom čoho pukol. Po zreštaurovaný renomovaným majstrom bol vrátený na svoje pôvodné miesto, do veže kaplnky. Cieľom projektu je odliatie nového zvona pri príležitosti 300. výročia postavenia špitálskej kaplnky, aby renovovaná pamiatka v Šamoríne mala funkčný zvon. Viac ako 200-ročný, unikátny pôvodný zvon by mal byť podľa našich predstáv vystavený v kaplnke.

 • Stojan na bicykle pri tenisových kurtov

Predkladateľ: Tenisový klub ŠTK Šamorín / Somorjai Teniszszövetség

Lokalita: Pri tenisových kurtoch v Šamoríne / Somorján a teniszpályák mellett

Požadovaná suma: 2 070,00 €

Počet hlasov: 130

Tenisový klub v Šamoríne vychováva už viac ako 100 rokov celé generácie športovcov. Hlavné tréningové procesy sú na tenisových kurtoch v Šamoríne. Počas jarných, letných, ale aj jesenných mesiacov chodia deti na tréningy na bicykloch, k čomu ich aj tréneri motivujú. Bohužiaľ, pri kurtoch nie je žiadny stojan na bicykle. V rámci nášho projektu plánujeme nakúpiť operné stojany na bicykle, ktorých výhodou je možnosť uzamknutia bicykla pomocou zámku priamo cez rám. Stojany na bicykle by mali byť ukotvené do pevného základu, preto pod nimi plánujeme vytvoriť 2,5 m x 6 m základ so zámkovou dlažbou.

 • Záhradka, ktorá učí detí

Predkladateľ: Rodičovské združenie pri MŠ ul. Márie / A Mária utcai Óvoda Szülői Szövetsége

Lokalita: ul. Mária, Šamorín / Mária utca, Somorja

Požadovaná suma: 2 000,00 €

Počet hlasov: 130

Zámerom materskej školy je viesť deti k zdravému životnému štýlu. Podarilo sa nám získať v rámci programu Živica medzinárodný certifikát Zelenej školy. V projekte plánujeme vybudovať vyvýšené záhony na bylinkovú záhradku. Liečivé bylinky a lokálne rastliny vysadíme v spolupráci s rodičmi a deťmi. Vyvýšené záhony budú z prefabrikátov z ekologického štiepkobetónu, do ktorých by sme vysadili 200 až 300 sadeníc byliniek. Polievanie zabezpečíme dažďovou vodou zachytávanou v špeciálnych sudoch.

 • Revitalizácia detského ihriska v mestskej časti Šámot

Predkladateľ: Silvia Lunáčková

Lokalita: Šámot / Sámot

Požadovaná suma: 3 000,00 €

Počet hlasov: 113

Cieľom projektu je revitalizácia detského ihriska a obnovenie kultúrneho života v miestnej časti Šámot. Našim cieľom je vytvoriť priestor pre rozvíjanie fyzických zdatností detí, zdokonaľovanie koordinácie pohybov a celkového telesného vývoja detí, podporovanie ich duševného rozvoja, stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Pomocou projektu chceme vytvoriť podmienky na bezpečné trávenie voľného času. Momentálne je detské ihrisko v zlom stave, je zastarané, nevyhovujúce. Je nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii detského ihriska a jeho pretvoreniu na ihrisko, ktoré bude bezpečne plniť nielen funkciu zdroja zábavy, ale i výchovno – vzdelávaciu funkciu.

 • Ochrana 30-ročných topoľov

Predkladateľ: Juraj Nagy

Lokalita: Čilistov a okolie / Csölösztő és környéke

Požadovaná suma: 2 000,00 €

Počet hlasov: 226

Cieľom projektu je záchrana stromoradia 30-ročných topoľov popri priesakovom kanáli v okolí Čilistova, ktoré každoročne v zimnom období ničia bobry. Za posledné roky už spadla takmer polovica vysokých stromov na danom úseku, ktoré majú ekologický a celospoločenský význam, keďže oddeľujú polia od kanálu a hrádze a vytvárajú veternú a slnečnú ochranu. Prispievajú k biodiverzite, uži točné sú pre poľnohospodárstvo a zároveň svojou vizuálnou krásou pôsobia na veľkom území esteticky. Zámerom projektu je zabezpečiť ochranné a pracovné pomôcky (napr. ochranné pletivo, nástroje) a nové stromčeky určené na výsadbu v tejto lokalite.

 • Náučná záhrada pre deti na dvore MŠ Mliečno

Predkladateľ: Juraj Nagy

Lokalita: Mliečno - dvor MŠ / óvoda udvara Tejfalu

Požadovaná suma: 1 330,00 €

Počet hlasov: 323

Hlavným cieľom projektu je vybudovať vyvýšené záhony na dvore MŠ Mliečno a tým vybudovať deťom malú záhradku. Vybudovaním záhradky pre deti vytvoríme niekoľko dôvodov, prečo by naše deti mali začať so záhradkárčením čo najskôr, pretože práca v záhrade učí deti užitočným zručnostiam v živote a zvyšuje atraktivitu zeleniny v ich očiach. Záhradníctvo s deťmi je skvelý spôsob, ako ich naučiť o prírodnom svete okolo nich. Starostlivosť o záhradu naučí naše deti dlhodobému záväzku. Každý predsa vie, že o záhradu sa treba pravidelne starať. Výsledky projektu budú slúžiť deťom, obyvateľov mestskej časti Mliečno a rovnako aj okoloidúcim návštevníkom.

Copyright © 2024 Šamorínčan