piatok, 24. máj. 2024
O dotáciu pre šport, kultúru a sociálnu činnosť sa môžete uchádzať do 20. marca

O dotáciu pre šport, kultúru a sociálnu činnosť sa môžete uchádzať do 20. marca

23.2.2022, 10:48
www.samorin.sk

Mestský úrad Šamorín podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta (VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 20. marca 2022 (vrátane) podali svoje žiadosti. O dotáciu je možné žiadať v oblasti športu, kultúry a sociálnej.

Výzvu na predkladanie žiadostí a tlačivo nájdete tu: https://samorin.sk/ziadost-o-dotaciu-pre-sportove-kluby-mladeznicke-a-spolocenske-organizacie/

Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity:          https://samorin.sk/ziadost-o-dotaciu/

Žiadame uchádzačov a dotáciu, aby si pozorne prečítali Manuál k vyplneniu elektronického formulára a na Mestskom úrade odovzdali aj Čestné prehlásenie. Tlačivá sú na stránke na ktorej sa podáva elektronická žiadosť v hornej časti.

Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, športu a sociálnu poskytne na referáte kultúry a športu MsÚ Ilona Almási na telefónom čísle 031-590 00 402.
Žiadosti o dotáciu sa podávajú elektronicky a v písomnej forme na adresu: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Copyright © 2024 Šamorínčan