sobota, 13. júl. 2024
Na podanie daňového priznania máme už len dva týždne

Na podanie daňového priznania máme už len dva týždne

19.1.2022, 09:46
www.samorin.sk

31. január pripadne tento rok na pondelok. Preto je zároveň aj posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov, ako napríklad podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Podľa zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je každá fyzická a právnická osoba povinná podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).

Podľa vyššie citovaného zákona je povinná každá fyzická a právnická osoba podať aj priznanie k dani za psa – pribudnutie resp. úhyn psa.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 2. posch. č. dv. 4 a na webstránke mesta.

Priznanie k dani na rok 2022 sa podáva do 31.01.2022.

Copyright © 2024 Šamorínčan