sobota, 20. júl. 2024
Môžete sa prihlasovať do okresného kola súťaže pre amatérskych fotografov AMFO

Môžete sa prihlasovať do okresného kola súťaže pre amatérskych fotografov AMFO

16.12.2021, 12:57
Žitnoostrovské osvetové stredisko

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň  vrcholným podujatím tohto  druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti  amatérskej fotografickej tvorby.

Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

 1. regionálne súťaže a výstavy,

 2. krajské súťaže a výstavy,

 3. celoštátna súťaž a výstava

 

Súťažné kategórie

 1. veková skupina: autori do 15 rokov

  1. kategória: čiernobiela fotografia

  2. kategória: farebná fotografia

 2. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

  1. kategória: čiernobiela fotografia

  2. kategória: farebná fotografia

 3. veková skupina: autori nad 25 rokov

  1. kategória: čiernobiela fotografia

  2. kategória: farebná fotografia

Bez rozlíšenia veku:

  1. kategória: cykly a seriály

  2. kategória: experiment (Experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie...)

 

Podmienky pre súťažiacich

Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

http: //www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2018 2022 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.

Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály a jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. V kategórii experiment je možné nahrať maximálne 10 fotografií a potrebné stručne objasniť ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej podobe.

Odporúčaná (nie povinná) téma pre 50. ročník Národným osvetovým centrom je: Pamäť.

Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40x30 a 30 x 30 cm. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky. Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované.

Podmienkou účasti je predloženie diela v digitálnej a tlačenej verzii. Do prihlášky je autor povinný nahrať všetky fotografie vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť fotografie nesmie presiahnuť 10 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí:

veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Každý autor sa najneskôr do 18. 02. 2022

prihlási v elektronickom systéme Národného osvetového centra

doručí svoje práce na adresu

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Ulica biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda

Vystavené budú tie práce, ktoré vyberie odborná porota.

Odbornú porotu vymenuje riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská.

Výsledky súťaže organizátor vyhlási na vernisáži, ocenení autori budú písomne vyrozumení a výsledky nájdete i na webovej adrese a FB stránke Žitnoostrovského osvetového strediska www.osvetads.sk a www.facebook.com/osvetaDS

Bližšie informácie poskytne:

PhDr. Dagmar Madarásová – odborná metodička

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

tel.: 0911 265 582, 552 27 62, madarasova.dszos [at] gmail.com

Môžete sa prihlasovať do okresného kola súťaže pre amatérskych fotografov AMFO
Copyright © 2024 Šamorínčan