streda, 17. apr. 2024
11219044_1492680124388759_7253791040128687052_n

Mesto vypísalo výberové konanie na riaditeľku škôlky

4.2.2020, 12:37
Oznam

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Školská 997, Šamorín – Somorja s nástupom od 1. apríla 2020.

Podmienky účasti výberového konania:

a) kvalifikačné predpoklady
• kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.,
• vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona NR SR č.138/2019 Z.z.,

b) morálna bezúhonnosť – v zmysle §3 zákona NR SR č.552/2003

c) požadované doklady
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a vykonaní atestácie,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

d) ďalšie kritériá a požiadavky
• znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť štátneho a maďarského jazyka.

Požadované doklady do výberového konania prosíme zaslať do 28. februára 2020 na adresu: Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom „Výberové konanie – MŠ s VJM, Školská – Pályázat – neotvárať“

Copyright © 2024 Šamorínčan