štvrtok, 23. máj. 2024
Mení sa prevádzkový poriadok cintorína

Mení sa prevádzkový poriadok cintorína

10.11.2021, 07:30
www.samorin.sk

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 4. novembra odsúhlasilo dva návrhy nových všeobecne záväzných nariadení. Jedno z nich bude upravovať prevádzku mestského cintorína a v mnohých ohľadoch prepisuje doteraz zaužívanú prax.

„Najdôležitejšie zmeny sa týkajú práv a povinností nájomcov hrobových miest – priblížila Henrietta Balheimová, členka dozornej rady AREA Šamorín s.r.o., prevádzkovateľa šamorínskych cintorínov –, na druhej strane umožní vznik nových zariadení. Najdôležitejším takým prvkom bude urnová stena, ktorá by bola vybudovaná na jar pri zadnej bráne cintorína. V kolumbáriu bude výška nájomného taká istá ako v prípade klasického urnového hrobu. Nariadenie rieši vznik a prevádzku prírodného cintorína v Bučuháze v samostatnej časti. Na tomto cintoríne sa bude pochovávať od marca do októbra, ale navštíviť ho bude možné počas celého roka.”

Na prírodný cintorín sa môžu nosiť len živé kvety alebo kytice z nich a hrobové miesta budú označené len drevenou tabuľou. Rozložiteľné urny sa budú dať kúpiť priamo v spoločnosti AREA Šamorín. Medzičasom bola dotknutá plocha vyčistená, pohrebisko nadobudne svoju definitívnu podobu na jar budúceho roka.

Ôsma časť nového nariadenia bude presne určovať práva a povinnosti návštevníkov cintorína. Okrem iného rieši aj to, že nechávať náradie medzi hrobovými miestami, inštalovať lavice a vysádzať stromy alebo kríky je zakázané. Upravuje aj to, že nájomcovia hrobových miest budú povinní odpad vzniknutý na území cintorína separovať do samostatných kontajnerov, ktoré budú v cintoríne umiestnené na jar.

Dôležitou zmenou je, že v šamorínskom cintoríne budú povolené len jednotlivé hroby. Hlavná brána bude pre motorové vozidlá zavretá, kamenári budú mať prístup autom len po predchádzajúcom dohovore s AREA Šamorín s.r.o. a to inou bránu. Pre mesto je dôležité zachovanie starých hrobov; z toho titulu bolo vyhlásených za chránených približne sto hrobových miest. Drvivú väčšinu budú spravovať kresťanské cirkvi, v správe mesta zostáva deväť historických hrobov.

Nájomné hrobových miest sa nemení.

Copyright © 2024 Šamorínčan