sobota, 13. júl. 2024
civilek2257531244478331

Iniciatíva šamorínskych civilných aktivistov pre zrušenie Ukrajinských zoznamov smrti

29.10.2018, 19:18
Mgr. Polgár Hajnalka
Méry János, Oriskó Norbert

Z iniciatívy Šamorínskych civilných aktivistov, bol zaslaný otvorený list europoslancom V4, a aj príslušným orgánom moci, z dôvodu atrocít, ktoré sa odohrávajú na dnešnej Ukrajine, ktorá svojvôľou tamojšej štátnej moci, obmedzuje v slobode pôvodné, dnes už menšinové obyvateľstvo Zakarpatskej oblasti.

Túto iniciatívu podporili vedúci predstavitelia 36 občianskych združení.

Svoj podnet prezentovali na tlačovej konferencii nasledovne:

Medzi vinníkmi je spoluvinníkom ten, kto mlčí“- napísal vo svojom diele Kniha Jonáša Mihály Babits, maďarský básnik. Tieto slová sa stali okrídleným výrokom. My, zástupcovia maďarskej občianskej spoločnosti, pôsobiacej na Slovensku dňa 23.10.2018, sme sa rozhodli zhodiť plášť spoluvinníctva a ozvať sa v mene tých, ktorí sú prenasledovaní svojvôľou ukrajinskej štátnej moci, ktorá šliape po základných právach ľudskej dôstojnosti. V 21. storočí totiž nemôžeme nechať bez slova, ak sa v štáte, ktorý hodlá pristúpiť k Európskej únii, teda k nejakému spoločenstvu, robia za tichého súhlasu štátnej moci  zoznamy smrti občanov EÚ, občanov, ktorí sú mimochodom príslušníkmi autochtónnej národnej komunity, žijúcej od veky vekov na území tohto štátu. Táto štátna moc zároveň povzbudzuje členov štátotvorného národa ku genocíde príslušníkov všetkých autochtónnych národných spoločenstiev žijúcich v Zakarpatskej oblasti, má vízie o ich vysídlení, a zákonom podporovanými prostriedkami násilnej moci ich hodlá zbaviť základných práv ľudskej dôstojnosti. Cieľovou skupinou tejto honby ukrajinskej moci nie sú len Maďari, ale aj Rusíni, Rusi, Rumuni, Poliaci a aj Slováci.   

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli obrátiť sa na poslancov Európskeho parlamentu nášho regiónu (predovšetkým na poslancov V-4), ako aj na príslušné orgány moci s návrhom opravného prostriedku, aby zaujali stanovisko v súvislosti s priebežne prebiehajúcimi a stále surovejšími a silnejúcimi porušeniami práva, ktoré sa odohrávajú na dnešnej Ukrajine, a zároveň využili svoj vplyv, aby Ukrajina odteraz konala v súlade so svojimi prístupovými záväzkami a právnymi normami Európskej únie.

Dúfame, že väčšina oslovených poslancov sa aktívne zasadí za ochranu ľudskej dôstojnosti, ako aj za ukončenie prenasledovania autochtónnych národných komunít a občanov Európskej únie na území dnešnej Ukrajiny.

 

Presný text iniciatívy ako otvoreného listu v maďarčine a aj slovenčine dali k dispozícii predstaviteľom tlače na tlačovej konferencii dňa 24.10.2018. Po ukončení tlačovej konferencie osobne doručili podpísané rovnopisy na Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku, resp. na Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku a zároveň poslali aj europoslancom V4 mailom elektronické verzie.

Samotný dokument podnetu môžete si prečítať tu: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu!
Vážené oprávnené orgány štátnej moci!
V Bratislave, 23. 10. 2018
My, zástupcovia maďarskej občianskej spoločnosti, pôsobiacej na Slovensku s nekonečnými
obavami a veľkým pobúrením sledujeme na dnešnej Ukrajine rozvíjajúce sa a odohrávajúce sa
udalosti, ktoré svojvôľou tamojšej štátnej moci, obmedzujú v slobode pôvodné, dnes už
menšinové – väčšinou maďarské – obyvateľstvo Zakarpatskej oblasti, a zbavujú ich svojich
základných ľudských práv.
Robia zoznamy občanov Európskej únie, takými spôsobmi, ktoré pripomínajú najtemnejšie
historické obdobia. Začínajú proti nim konania, ktoré vykazujú znaky mimoriadnej krutosti,
povzbudzujú väčšinovú spoločnosť na páchanie genocídy, majú vízie o výmene obyvateľstva.
Hovoríme o tej Ukrajine, ktorá v rámci prístupového procesu do Európskej únie, v preambule
pre ňu výhodnej DOHODY O PRIDRUŽENÍ SA ZAVIAZALA k dodržaniu demokratických
zásad, princípov právneho štátu, dobrej správy vecí verejných,k rešpektovaniu ľudských práv
a základných slobôd, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám,
k nediskriminácii osôb patriacich k menšinám, ako aj k rešpektovaniu rozmanitosti a práva
zachovania ich ľudskej dôstojnosti. Zároveň UZNALA, že spoločné hodnoty, ktoré sú
základom Európskej únie, a to demokracia, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, ako
aj dodržiavanie princípov právneho štátu, predstavujú taktiež základné prvky dohody.
Ukrajina v Dohode o pridružení, ktorú uzavrela s členskými štátmi Európskej únie
deklarovala:
1) posilnenie dodržiavania demokratických zásad, princípov právneho štátu a dobrej správy vecí
verejných, ako i ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv osôb patriacich
k menšinám, nediskriminácie osôb patriacich k menšinám, rešpektovanie rozmanitosti, ako aj
podporu pri konsolidácii vnútroštátnych politických reforiem,
2) ochranu osobných údajov v záujme uplatňovania práva, slobody a bezpečnosti.
Mocenské orgány Ukrajiny opovrhujú nielen právnymi normamii Európskej únie, ale aj
slobodou, ľudskými a občianskymi právami, ktoré sú garantované v ich vlastnej ústaveii.
Žiadame preto poslancov Európskeho parlamentu nášho regiónu (predovšetkým poslancov
krajín V4, ako aj zástupcov na to oprávnených orgánov moci), aby zaujali stanovisko v súvislosti
so stále surovejšími a posilňujúcimi porušeniami práva, ktoré sa odohrávajú na dnešnej Ukrajine,
zároveň využili svoj vplyv, aby Ukrajina odteraz v súlade s právnymi normami Európskej únie:
a) sa zdržala takej politiky alebo praxe, ktorá smeruje k nedobrovoľnej asimilácii osôb, ktoré
patria k autochtónnej národnostnej menšine,
b) sa zaviazala k realizácii takej politiky a praxe, ktorou chráni osoby, ktoré patria
k autochtónnej národnostnej menšine od všetkých akcií, ktoré smerujú k ich asimilácii,
c) v záujme zabezpečenia vyššie uvedených – hoci aj s dozorom odborných orgánov EÚ –
aj v praxi garantovala tým občanom, ktorí patria k autochtónnym národnostným menšinám:
 právo používania materinského jazyka na všetkých úrovniach verejnej správy,
 právo a prax vzdelávania v materinskom jazyku a osvojenia si materinského jazyka,
v štátnych, samosprávnych a súkromných vzdelávacích inštitúciách, na všetkých úrovniach
vzdelávania, čiže od materskej školy až po univerzitu,
 ochranu ich osoby, osobných údajov, ako aj zachovanie ich ľudskej dôstojnosti a bezpečnosti,
d) zároveň ukončila na súčasnom území Ukrajiny prenasledovanie občanov Európskej Únie a
autochtónnych národnostných menšín,
e) ako aj sa zdržala od prijímaní takých opatrení, ktoré na území obývaného osobami, patriacimi
k autochtónnym národnostným menšinám – priamym alebo nepriamym spôsobom – zmenia
pomery etnického zloženia obyvateľstva,

f) vykonala také kroky a opatrenia, s ktorými zabezpečí nezmeniteľnosť pomerov etnického
zloženia obyvateľstva.
Veriac vo Vašej angažovanosti ohľadne nedotknuteľnosti princípov právneho štátu
a základných ľudských práv a slobôd prosíme, aby ste poslali Vaše stanovisko a uskutočnené
kroky, ktoré ste vyvinuli v tejto záležitosti na nižšie uvedenú spoločnú e-mailovú adresu našich
mimovládnych organizácií: tisztmagkepmozgalom [at] gmail.com
V mene nasledovných zástupcov mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktoré podporujú iniciatívy
tohto návrhu:
Poradové číslo, Titul Priezvisko a meno Názov organizácie a funkcia osoby, ktorá iniciatívu podporila:
1. Ing. Szamák Zsuzsánna a Somorja Hangja - Vox Samariae P.T. elnöke,
2. Mgr. Pallér Péter a Magyar Polgári Kör P.T. elnöke,
3. Ing. Mede Ferenc a MEDVESALJA P.T. elnöke,
4. Pikáli Róbert a Meštiansky život-Szekeres- "Mezővárosi életérzés - Szekeres" elnöke,
5. Mgr. Samu István a Za Spoločnosť Občianské Hnutie- "Köz-Ért Polgári Kör" P.T. elnöke,
6. Simon Bódis Enikő a Partocska P.T. elnöke,
7. Vermes István a Kassai Lovasíjász Iskola Vermes törzs vezetője,
8. Kovács Ilona a MVSz párkányi megbízottja,
9. Mgr. Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke,
10. Dobay Gergely a HVIM (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom) felvidéki társvezetője,
11. Ing. Hanesz Zoltán a (Fórum Maďarov v Košiciach) Kassai Magyarok Fóruma P.T. elnöke,
12. Vígh Tibor A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT P.T. elnöke,
13. Mgr. Takács Tímea a Gradus Montana P.T. elnöke,
14. Gubík László a Via Nova - ICS elnöke,
15. Szrsen József a SZOMJAS ÚNIÓ elnöke,
16. Szűcs Éva az ECORI polgári társulás elnöke,
17. Dr. Zilizi Zoltán az Élő Zoboralja - Živé Podzoborie - Living Zobor region P.T. ügyvezetője,
18. Tóth Borbála a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző - és Viseletkészítő Műhely elnöke,
19. Ladányi Lajos a Zoboralja Kht. igazgatója,
20. Tóth Klára a Nyitra és Vidéke Célalap ügyvezetője.
21. Nagy Csaba a (SILA OCHRANY NÁRODA) Nemzetvédelmi Erő P.T. elnöke,
22. Ing. Halász Béla a Občianske združenie za Gútu - Gútáért Polgári Társulás elnöke,
23. Mgr. Őry Péter a PRO CIVIS P.T. elnöke,
24. Ing. Török Elemér, a Harmonia AT P.T. elnöke,
25. Gabri Rudolf, a SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT P.T. elnöke,
26. Mgr. Orosz Örs a Sine Metu Polgári Társulás elnöke,
27. Dunajszky Géza az OZ PEL PT – Občianské združenie Petržalka-Engerau-Ligetfalu Polgári
Társulás elnöke,
28. PhDr. Knirs Imre az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás elnöke,
29. Ing.Molnár Rozália és Matus Tibor a Združenie maďarských ekonómov na Slovensku –
Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnöke és ügyvezető elnöke,
30. Dr. Duray Miklós közszereplő, a felvidéki közélet számos szervezetének vezetőségi tagja,
31. ThDr. Karaffa János és Karaffa Attila a Pázmaneum P.T. ügyvezetői,
32. Wirth Jenő Združenie Reviczky - Reviczky Társulás elnöke,
33. Mgr. Mihályi Molnár László BÓDVA EGYESÜLET P.T. elnöke,
34. Retkes János LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás, (LIMES - ANAVUM
regionálne vlastivedné združenie) alelnöke,
35. Ing. Pallag György Občianske združenie Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke
36. Bencz Margit a Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnöke

V Bratislave, 23. 10. 2018
Z poverenia vyššie uvedených predstaviteľov mimovládnych organizácií, s úctou:
Mgr. Polgár Hajnalka
i Napríklad:
A) Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov Čl. 8 — Vzdelávanie
1. V oblasti vzdelávania sa zmluvné strany zaväzujú na územiach, kde sa také jazyky používajú, podľa situácie každého z týchto jazykov a bez ujmy na výučbe oficiálneho(ych) jazyka(ov) štátu:
a/ i. umožniť predškolskú výchovu v príslušných regionálnych alebo menšinových jazykoch;
b/ i. umožniť vyučovanie na základnom stupni v príslušných regionálnych alebo menšinových jazykoch;
c/ i. umožniť vyučovanie na stredných školách v príslušných regionálnych alebo menšinových jazykoch;
d/ i. umožniť vyučovanie na odborných školách v príslušných regionálnych alebo menšinových jazykoch;
e/ i. umožniť vyučovanie na univerzitách a na iných vysokých školách v príslušných regionálnych alebo menšinových
jazykoch;
f/ i. zabezpečiť poskytnutie priebežného vzdelávania alebo vzdelávacích kurzov pre dospelých prevažne alebo úplne v
regionálnych alebo menšinových jazykoch; alebo
g/ prijať opatrenia na zabezpečenie vyučovania dejín a kultúry, ktoré ovplyvnili regionálny alebo menšinový jazyk;
h/ zabezpečiť základné a ďalšie vzdelávanie učiteľov potrebných na realizáciu tých písmen od a) po g), ktoré zmluvná strana prijala;

i/ vytvoriť jeden alebo viac kontrolných orgánov zodpovedných za kontrolu prijatých opatrení a za pokrok dosiahnutý pri zavádzaní alebo rozvoji výučby regionálnych alebo menšinových jazykov a vypracovanie pravidelných správ o svojich
zisteniach, ktoré sa zverejnia.
2. V oblasti vyučovania, na iných územiach ako tých, kde sa regionálne alebo menšinové jazyky tradične používajú, zmluvné strany sa zaväzujú, ak to počet osôb používajúcich regionálny alebo menšinový jazyk vyžaduje, povoliť, podporiť alebo zabezpečiť vyučovanie v regionálnom alebo menšinovom jazyku alebo vyučovanie tohto jazyka na všetkých vhodných vyučovacích stupňoch.
B) Dňa 1. februára 1995, v Štrasburgu schválený, ETS No. 157 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín
(ďalej len „Rámcový dohovor”), Čl. 5 odsek 2, v zmysle ktorého: Bez ujmy na opatreniach prijímaných v rámci celkovej integračnej politiky sa strany zdržia politiky alebo postupov zameraných na asimiláciu osôb patriacich k národnostným menšinám proti ich vôli a budú ich chrániť pred akýmkoľvek postupom smerujúcim k asimilácii, a v zmysle Čl. 16
Rámcového dohovoru: „Strany sa zdržia opatrení, ktorými by sa zmenil pomer obyvateľstva v oblastiach obývaných osobami patriacimi k národnostným menšinám a ktoré majú za cieľ obmedzovať práva a slobody vyplývajúce zo zásad zakotvených v tomto rámcovom dohovore. atď...
ii Ústava Ukrajiny:
Čl. 25: „Štátneho občana Ukrajiny nie je možné zbaviť štátneho občianstva, a práva na to, aby zmenil svoje štátne
občianstvo. Štátneho občana Ukrajiny nie je možné vyhostiť z Ukrajiny a nie je možné vydať inému štátu.”
Čl. 53, 5. časť: „Tým štátnym občanom, ktorí patria k národnostným menšinám, v zmysle zákona je garantované právo vzdelávania v materinskom jazyku alebo právo osvojenia materinského jazyka v štátnych alebo samosprávnych vzdelávacích inštitúciách…”

civilek_karpatalja2

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan