štvrtok, 25. júl. 2024
Informácia pre rodičov, ktorí majú záujem umiestniť dieťa do Materskej školy Hamuliakovo

Informácia pre rodičov, ktorí majú záujem umiestniť dieťa do Materskej školy Hamuliakovo

13.4.2021, 07:24
obec Hamuliakovo

Súčasná schválená kapacita materskej školy Hamuliakovo je 48 detí. Obec Hamuliakovo v záujme vytvorenia podmienok na predprimárne vzdelávanie dokončuje nadstavbu a rozšírenie kapacity materskej školy.

Jednoznačným zámerom a cieľom samosprávy je spustenie rozšírenej prevádzky od 1.9.2021.

Vzhľadom na stav dokončovacích prác (predpokladané ukončenie máj 2021) a nadväzujúce časovo náročné viacstupňové administratívne úkony (kolaudácia, rozhodnutie a právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia – schválenie do prevádzky vydané RVUZ) pri zohľadnení nepredvídateľnej pandemickej situácie, kedy väčšina úradov a inštitúcií pracuje v režimoch homeoffice, nie je možné zaručiť, že Obec Hamuliakovo získa všetky prevádzkové povolenia do 15.6.2021, do kedy sa vydávajú rozhodnutia o prijatí/neprijatí do MŠ.

Po konzultácii s Okresným úradom vyplynulo, že o prijatí dieťaťa do materskej školy je možné rozhodnúť len na kapacitu schválenú v čase vydania rozhodnutia.

V súlade s § 59a školského zákona sa prednostne budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a pre ktoré bola MŠ Hamuliakovo určená ako spádová: t.j. deti, ktoré dosiahnu k 31.08. 2021 vek 5 rokov a majú trvalý pobyt v obci Hamuliakovo alebo sú v zariadení umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

Rodičov detí, ktoré nebudú prijaté z dôvodu nízkej kapacity k 15.6.2021, avšak je možné predpokladať, že by ich za splnenia podmienok prijímania bolo možné prijať po zvýšení kapacity k 1.9.2021, bude informovať riaditeľka materskej školy o ďalšom postupe listom.

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 si môžu zákonní zástupcovia vytlačiť na stránke obce. /www.obechamuliakovo.sk/, alebo si môžu sami napísať žiadosť aj s perom, ktorá bude obsahovať náležité informácie potrebné k zápisu (vid. žiadosť na stránke obce).

  • Termín odovzdania žiadostí je od 10.05.2021 do 14.05.2021, žiadosť o prijatie do MŠ žiadame poslať : e-mailom na adresu: mshamuliakovo [at] gmail.com ( )poštou na adresu: Materská škola, Dunajská 248/12, 900 43 Hamuliakovo (na obálke prosím uviesť - ZÁPIS), alebo osobne od 8.00 h do 13.00 h

  • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do materskej školy vydá riaditeľka po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom materskej školy, najneskôr však do 15.06.2021

Podmienky prijatia :

  • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca doručí riaditeľke materskej školy.

  • Ďalej, dieťa sa do materskej školy prijíma na základe potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prednostne sa budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a pre ktoré bola MŠ Hamuliakovo určená ako spádová:

  • t.j. deti, ktoré dosiahnu k 31.08. 2021 vek 5 rokov a majú trvalý pobyt v obci Hamuliakovo alebo sú v zariadení umiestnené na základe rozhodnutia súdu

Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy:

v prípade, že počet detí prevýši disponibilnú kapacitu zariadenia bude sa brať do úvahy (v uvedenom poradí):

  • trvalý pobyt dieťaťa v obci Hamuliakovo

  • poradie od najstaršieho dieťaťa až po naplnenie schválenej kapacity

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan