nedeľa, 26. máj. 2024
Hviezdoslavov ponúka svojim občanom možnosť rozhodovať o budúcnosti obce

Hviezdoslavov ponúka svojim občanom možnosť rozhodovať o budúcnosti obce

8.6.2021, 14:00
obec Hviezdoslavov

Chcete pomôcť rozvíjať Hviezdoslavov?  Chcete priložiť ruku k dielu, ale neviete ako na to?  Máte dobré nápady, ale neviete ako ich presadiť / komu napísať?  Vyznáte sa v problematike sociálnych vecí, kultúry, športu či územného plánovania?
V tom prípade zrejme hľadáme práve Vás!

Pridajte sa ku nám, do zriadených komisií obecného zastupiteľstva...
 

Je potrebné na začiatok trochu vysvetliť, čo to tie naše komisie sú? Nech sa páči - všetko o našich jestvujúcich komisiách nájdete na TOMTO mieste.

Ak ste si podstránku prečítali, tak už viete, že obec má aktuálne zriadenú:

Komisiu územného plánovania, výstavby a rozvoja,
Komisiu kultúry, vzdelávania a športu,
Sociálnu komisiu,
Komisiu pre rozpočet, financie a správu majetku obce,
Komisiu na ochranu verejného záujmu,
Komisiu pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku.

Každá komisia má svojho predsedu - tým, resp. tou je vždy poslanec / poslankyňa obecného zastupiteľstva (OcZ).

Ak je Vám niektorá z horeuvedených problematík blízka, neváhajte, prosíme Vás, a napíšte nám e-mail ešte dnes...

 
Na čo slúžia komisie OcZ a aké sú ich úlohy?
a) Poradná funkcia: vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OcZ a starostu Obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OcZ, prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené OcZ a pod..

b) Iniciatívna funkcia: vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia, posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OcZ, dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, spolupôsobia pri príprave materiálov na OcZ, podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu Obce v rámci svojej pôsobnosti a pod..

c) Kontrolná funkcia: kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OcZ, kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia, dozerajú na majetok mesta a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním, dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce a pod..

Čo za to obec ponúka?
Okrem výborného pocitu participácie na veciach verejných, možnosti priamo pozitívne ovplyvňovať budúcnosť svojej obce, nadviazania nových kontaktov a neoceniteľných skúseností s komunálnou politikou, je tu i drobná finančná pozornosť, ktorá snáď neurazí - za každé jedno zasadnutie ktorejkoľvek "našej" komisie (bez ohľadu na to, koľko trvá a ako často sa rozhodnete zasadať) je, v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Hviezdoslavov, odmena 15,- EUR. 

V prípade záujmu o členstvo v niektorej z komisií nám píšte na Obecny [at] Hviezdoslavov.sk

Kontaktovať Vás budeme bezodkladne. Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vašu súčinnosť!

Tešíme sa na stretnutie!

Copyright © 2024 Šamorínčan