štvrtok, 20. jún. 2024
zberný dvor

Hviezdoslavov od zajtra otvára zberný dvor

9.3.2021, 10:00
obec Hviezdoslavov

Zberný dvor (ZD) Hviezdoslavov v novej sezóne 2021 otvára svoje brány zajtra 10. marca 2021, t. j. v stredu.

ZD je určený pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt (TP) na území obce Hviezdoslavov a sú zapojené do systému množstevného zberu biologického rozložiteľného odpadu (BRO) a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO). Aj v sezóne 2021, ktorá štartuje v stredu 10. marca, bude nutné preukázať sa pri príchode na ZD občianskym preukazom zamestnancovi ZD.

Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku na príslušný rok (kartička, ktorú používal minulý rok, v sezóne 2020, mu platí až do 30.4.2021). Ak takouto kartičkou nedisponujete, ale ZD chcete v r. 2021 využívať, vyzdvihnúť kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku si môžete v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Kancelárii daní a poplatkov, a to od stredy 10.3.2021.

Zároveň dôrazne upozorňujeme na nutnosť preukázať sa, negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Zberný dvor Hviezdoslavov bude pre verejnosť v r. 2021 otvorený v dňoch:

Streda od 14.00 do 18.00 hod.

Sobota od 10.00 do 17.00 hod.

Zároveň upozorňujeme, že ZD je určený výhradne pre zber BRO rastlinného pôvodu (zelený odpad). BRO je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. PRIVÁŽANÝ RASTLINNÝ ODPAD JE MOŽNÉ ULOŽIŤ LEN ČISTÝ, BEZ INÝCH ODPADOV (PLASTOVÉ VRECIA, MOTÚZY, PLASTOVÉ FLAŠE A POD.). Viac o ZD sa dočítate na jeho stránke na tomto mieste.

Pripomíname, že ZD sa nachádza vo Hviezdoslavove, na ceste smerom do Mierova. Prístup k ZD je z cesty II/503 (zo Seneckej cesty).

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní BRO sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

Obsahom odpadu nemôže byť:

nerozobratý nábytok,

uhynuté zvieratá a iný biologický odpad - je potrebné vyhľadať špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,

KO a jeho nebezpečné zložky (napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch, azbest a pod. hmoty),

chemické látky, farby a ich obaly,

papier a lepenka,

sklo,

plasty a obaly z plastov,

objemový odpad,

zmesový komunálny odpad,

odpad zo stavieb,

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

kovy,

textil,

izolačný materiál a polystyrén,

batérie a akumulátory,

vyradené elektrické a elektronické zariadenia,

žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,

drevo obsahujúce nebezpečné látky,

absorbenty, filtračné materiály,

kaly z odlučovačov.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan