utorok, 16. apr. 2024
Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

26.11.2020, 10:30
www.samorin.sk

Dnes o 15.30 sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci budú rokovať v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín.

Program po kliknutí na čítaj ďalej.

Program:
1) Otvorenie
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2020
3) Informácia primátora mesta o vykonaní III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020
4) Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2019
5) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky mesta Šamorín za rok 2019
6) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šamorín za rok 2019
7) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. M. Seník)
8) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková)
9) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (G. Vass)
10) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. R. Lelkes a manželka Júlia)
11) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín (Mestský strelecký klub Šamorín – Somorja)
12) Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ (Z. Bertók)
13)Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín do občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“
14) Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy
15) Interpelácie poslancov
16) Podnety občanov
17) Rôzne

Copyright © 2024 Šamorínčan