streda, 19. jún. 2024
Daňové priznania môžete podať aj v utorok a štvrtok

Daňové priznania môžete podať aj v utorok a štvrtok

20.1.2020, 17:44
Mesto Šamorín

Oznam mesta Šamorín: Informujeme našich obyvateľov, že od 27. do 31. januára 2020 sa dajú daňové priznania k miestnym daniam a poplatkom predložiť na príslušnom oddelení mestského úradu aj v utorok a štvrtok, teda mimo obvyklých stránkových dní, a to od 7.45 hod. do 12.00 hod., respektíve od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).
Podľa vyššie citovaného zákona je povinná každá fyzická a právnická osoba podať aj priznanie k dani za psa – pribudnutie resp. úhyn psa.
Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.
Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 2. posch. č. dv. 4 a na webovej stránke mesta Šamorín.

Priznanie k dani na rok 2020 sa podáva do 31.01.2020.

Copyright © 2024 Šamorínčan