sobota, 25. máj. 2024
Blíži sa termín zápisu do škôl a školských zariadení

Blíži sa termín zápisu do škôl a školských zariadení

30.3.2021, 11:22
www.samorin.sk

Školský úrad v Šamoríne oznamuje rodičom, že zápis detí do základných škôl sa uskutoční od 12. do 17. apríla 2021, kým zápis do materských škôl od 3. do 7. mája 2021.

Zápis do materskej školy:

Zápis sa bude konať od 3. mája 2021 do 7. mája 2021. Od 1. januára 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre dieťa, ktoré bude mať päť rokov veku do 31. augusta 2021. Zápisy budú materské školy organizovať veľkou pravdepodobnosťou aj v tomto roku bez osobnej prítomnosti detí. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa (15. jún 2021) zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Bližšie podrobnosti budú zverejnené na webovej stránke mesta v dostatočnom časovom predstihu.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole:

Zápis sa bude konať od 12. apríla 2021 do 17. apríla 2021. Zápisy budú školy organizovať veľkou pravdepodobnosťou aj v tomto roku bez osobnej prítomnosti detí.
Na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zapisujú deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia šiesty rok veku a deti,  ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.
Bližšie informácie ohľadom zápisu budú zverejnené na webových stránkach škôl.

Prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy
Informácie ohľadom prijímacích skúšok budú zverejnené neskôr.

Copyright © 2024 Šamorínčan