nedeľa, 21. júl. 2024
gabčíkovo

Samosprávy Žitného ostrova majú záujem o zachovanie ekologickej stability

27.5.2020, 07:16
Peter Gábor

Primátor Šamorína a predstavitelia ďalších 21 samospráv Žitného ostrova podpísali deklaráciu, v ktorej sa dožadujú nápravy regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dunajská Streda (RÚSES). Oznámenie o začatí konania vo veci zámeru schválenia vyššie uvedeného dokumentu bol doručený samosprávam v týchto dňoch Okresným úradom v Dunajskej Strede.

Deklarácia, ktorú inicioval primátor nášho mesta Csaba Orosz, okrem iného kritizuje, že spracovateľ dokumentu pri stanovení vplyvov vodného diela Gabčíkovo na ekológiu krajiny počítal iba s pozitívnymi vplyvmi a nezohľadnil jeho negatívne stresové faktory, ktorými sú medzinárodná lodná doprava, intenzívne využívanie úsekov brehu na oddych a rekreáciu, zníženie hladiny a dynamiky podzemných vôd vo vnútorných územiach okresu zapríčinené výstavbou vodného diela Gabčíkovo, vysychanie mokradí a zazemnených ramien Dunaja v poľnohospodárskej krajine, nedostatočné riešené čistenie dna nádrže od nepriepustných a znečistených sedimentov ohrozujúcich podzemnú vodu,  prevádzkový poriadok vodného diela uprednostňujúce výrobu elektrickej energie pred ekológiou, zvýšená erózia dna toku Dunaja pod vodným dielom a ďalšie.

Prehlásenie poukazuje aj na vysychanie lužných lesov, na nelegálnu stavebnú činnosť vo vnútrozemskej delte Dunaja, na slabé fungovanie štátnej ochrany prírody a na problémy veľkoblokového poľnohospodárstva v západnej časti okresu. Za možné riešenie navrhujú signatári vytvoriť v území najviac postihnutom neprítomnosťou otvorených vodných plôch nový systém umelých kanálov a pomocou nich obnoviť mokrade a mŕtve ramená.

„Vysychanie lužných lesov je pretrvávajúcim problémom ramenného systému Dunaja, preto som považoval za dôležité podniknúť krok na úrovni dotknutých samospráv“, uviedol Csaba Orosz.

Deklaráciu podpísali predstavitelia samospráv Šamorína, Kvetoslavova, Rohoviec, Vojky nad Dunajom, Báča, Oľdze, Hviezdoslavova, Lúča na Ostrove, Macova, Hornej Potôni, Bodíkov, Veľkej Paky, Blatnej na Ostrove, Michala na Ostrove, Trnávky, Mierova, Eliašoviec, Kostolných Kračian, Viesky, Zlatých Klasov, Horného Baru a Čakan.

Starostovia zároveň navrhujú zvolať verejné prerokovanie RÚSES pred jeho konečným schválením a žiadajú, aby spracovatelia  a obstarávatelia pred zástupcami miest a obcí predstavili a verejne obhájili tento dôležitý strategický dokument.

Deklaráciu miest a obcí v úplnom znení si môžete pozrieť - tu.

Copyright © 2024 Šamorínčan