piatok, 9. jún. 2023
Do konca januára musíte podať priznanie k dani

Do konca januára musíte podať priznanie k dani

7.1.2020, 09:02
red, Mesto Šamorín

Pozor, do 31. januára musíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov), daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov.

“Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani… do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie),” píše sa na mestskej stránke.

“Podľa vyššie citovaného zákona je povinná každá fyzická a právnická osoba podať aj priznanie k dani za psa – pribudnutie resp. úhyn psa.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 2. posch. č. dv. 4 alebo TU.”

Copyright © 2023 Šamorínčan