Šamorín dal stopku plazmovej spaľovni

Šamorín dal stopku plazmovej spaľovni

Mesto zverejnilo na svojej webovej stránke rozhodnutie o výstavbe Zariadenia na vysokoteplotného zhodnocovania komunálneho odpadu. Za investíciou stojí spoločnosť  SPV Dálovce.

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán vo veci vydania územného rozhodnutia žiadosť spoločnosti zamieta.

Stavebný úrad takto rozhodol potom, ako celú vec vrátil na posúdenie Okresný úrad v Trnave.

V rozhodnutí sa tvrdí, že lokalita, v ktorej mala stáť spaľovňa, bola určená na „budovanie zariadení slúžiacich ba separovaný zber odpadov, zariadení na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi.“

A v prípade spaľovne nejde o zhodnocovanie odpadu ale o jeho zneškodnenie. Výstavbou plazmového zariadenia by navyše vznikol nový stredný zdroj znečistenia. Okrem toho po zmene územného plánu v danej lokalite je neprípustná výstavba zariadenia určeného na skládkovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu.

,,Vzhľadom na to, že v tomto prípade do schválenia zmien územného plánu č.2- 8/2015lI zo dňa 24. 9. 2015 a 10/20I5/(XIII zo dňa 15. 12. 2015 nebolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na túto stavbu, ktoré by mal platný Územný plán zohľadniť, stavbu nie je možné umiestniť v tejto lokalite,“ píše sa v rozhodnutí.

Spoločnosť SPV Dálovce sa môže proti tomuto rozhodnutí odvolať na Okresný úrad Trnava a po vyčerpaní ďalších krokov je preskúmateľné súdom.

Reakciu spoločnosť SPV Dálovce prinesieme neskôr.

Diskusia