pondelok, 26. júl. 2021

Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Hamuliakovo

13.4.2021, 07:40
Peter Gábor

Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Hamuliakovo

Miesto práce: Hamuliakovo


Obec Hamuliakovo,adresa: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Hamuliakovo, Dunajská 248/12B, 900 43 Hamuliakovo s nástupom od 01.09.2021

Kvalifikačné predpoklady

•Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

•Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie predpoklady

•Bezúhonnosť

•Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.

•Znalosť školskej legislatívy

Požadované doklady

•Prihláška do výberového konania

•Profesijný životopis

•Overené fotokópie dokladovo vzdelaní

•Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

•Potvrdenie o pedagogickej praxi

•Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

•Písomný návrh Koncepcie rozvoja Materskej školy Hamuliakovo

•Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie –riaditeľ/ka Materská škola Hamuliakovo–neotvárať“ –do 17.05.2021. do 12,00hod.na adresu:Obecný úrad Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Copyright © 2021 Šamorínčan